نظرسنجی مبانی H&I


مهلت زمانی برای این نظر سنجی ۱۱ فروردین ۱۴۰۳ می باشد.

از زمانی که مبانی H&I اولین بار در سال ۲۰۱۰ منتشر شد تغییرات بسیاری در جهان رخ داده است و خدمات جهانی NA از رویکردها و مطالب اضافه شده بسیاری مطلع گردیده شما ممکن است در فقط ، یکی یا تمام زمینه های زیر تجربه داشته باشید ما قدردان کمک شما هستیم.